اشعار گیلکی شرق گیلان

نمونه هایی از اشعار گیلکی شرق گیلان:

پس از انتشار مقاله ی ” شعر گیلکی کوتاه ” و با درخواست مردم عزیز استان گیلان این بار میخواهیم نمونه های از اشعار گیلکی شرق گیلان را برایتان منتشر کنیم.

اشعار گیلکی شرق گیلان

اما قبل از اینکه به سراغ اشعار گیلکی شرق گیلان برویم،لازم میدانم این نکته را خدمتتان عرض کنم که چنانچه به زبان گیلکی و واژه های گیلکی به طور کامل مسلط نیستید و قصد یادگیری آن، آن هم بطور رایگان را دارید میتوانید به بخش واژگان گیلکی ما مراجعه نمایید. چرا که پس از یادگیری تمامی این کلمات میتوانید به راحتی چیزهایی همچون ضرب المثل گیلانی ، جملات گیلکی زیبا و همین اشعار گیلکی شرق گیلان را بطور کامل فراگیرید.

 

توجه: تمامی آموزش های کلمات گیلکی مربوط به شرق گیلان یعنی اطراف شهرستان املش،شلمان و غیره می باشد.

 

خب حال برویم سراغ اشعار گیلکی خودمان. در این بخش که میخواهیم شعری از کجیدی که در واقع زبان حال یک کوزه است را برایتان منتشر کنیم که جزو یکی از درخواست های بی شما شما می باشد.

 

شعر گیلکی زبان حال کوزه و خریدارش:

در اولین بخش از اشعار گیلکی شرق گیلان میخواهیم شعری از کجیدی را برایتان بیاوریم که از زبان یک کوزه بوده و در مورد حال خویش و کسی که او را خریده است می گوید.

فقط توجه فرمایید که ابتدا شعر گیلکی را آورده و در زیر هر مصرع ترجمه ی آنرا به فارسی قرار دادیم.

 

بشوم خور یر محله کار دشتم 

رفتم محلی که ظروف سفالی درست می کنند

می پشت شونه سر کول بار دشتم

پشت شانه ی من باری را به دوش کشیده بودم

او راهی که مو بشوم پور پیچ و خم بو

راهی که من رفتم خیلی پیچ و خم داشت

تموم راشه ای مار و مولوم بو

تمام راه ها مار زیادی بود

چه وارونی وارس شورشور وارون

باران بسیار شدیدی می بارید

سیرابو،آب به خورد جنگل و دامون

تمام جنگل و مراتع از باران سیراب گردید

یه نفر دار ورجی په یه چاگود

یک نفر تنه درخت را قطعه قطعه کرده پایه درس می کرد

یه نفر توره همره هیمه چاگود

یک نفر هم با تبر خود هیزم جمع می کرد

چوپون با نی لبک مشغول نی زن

چوپان با نی خودش مشغول نی زدن بود

خو پشم چوقه جی مالون سر زن

با پوشش نمدین به احشام سر می زد

هوا وابو بومه افتو در ای کو

هوا باز شد،آفتاب از این کوه پدید آمد

می چشم اشک کون مانند یک جو

اشک چشم های من مثل جوی روان بود

دوخوندم مو خدا با ای دیل تنگ

من خدا را با دل تنگ خودم صدا کردم

چره ای آدمون دیل هیسه سنگ

گفتم چرا دل آدم ها مثل سنگ است

هوا ته ریکا بو،دس واچه وابوم

هوا تاریک شد و من خودم را جمع و جور کردم

بره سم او محله خسته وابوم

وقتی رسیدم به آن محله خسته شدم

بشوم مسجد به خوندم می نمازه

رفتم مسجد نماز خودم را خواندم

می کولباره وی گیتم با می دازه

بار روی دوشم را برداشتم با داس خودم را

هوا ورفی ببو پیت پیته وارس

یک دفعه هوا برفی شد و گلوله گلوله می بارید

خودایا مو به موردم داد مورس

گفتم خدایا به دادم برس دارم میمیرم

چی خسته مو بکنم گه له گوله

چه میخواستم بکنم کوزه گلی را

فراموشا گودم می پشم شوله

پوشش نمدین خود را فراموش کردم

صوبا بومو بشوم گولن دونبال

وقتی صبح شد رفتم دنبال کوزه ها

سر هر گوله ای تنگ و کونه وال

کوزه هایی که دهانش تنگ و ته آن باز و گشاد بود

به نیشتم گوله نه ور درس به گیتم

پیش کوزه ها نشستم و درس گرفتم

سراپا گوش به بوم موجون به گیتم

سر تا پا گوش شدم جانی تازه کردم

یه ته گوله صدا وا ویلنا بو

یک کوزه صدای واویلنا سر می داد

یه ته گریه صدا یا ربنا بو

یکی با صدای گریه یا ربنا می گفت

یه ته خوم یر همره حرف ها دشت

یکی با کوزه گر یا ربنا می گفت

یه ته بگوت مو بوم یک سرو نازی

یکی می گفت من روزی یک سروناز بودم

گودوم کوچن می ین سنگ بازی

توی کوچه ها سنگبازی می کردم

الون هیسم اسیر کوره و نار

حالا اسیر کوره و آتش آن هستم

چره تو نیشد و وی می حالت زار

چرا شما حالت زار و خستگی مرا درک نمی کنید

یه روزی ابر همره دعوا دشتم

یک روزی من با ابر دعوا داشتم

یه هکتار باغ مو تنهایی به کشتم

یک هکتار باغ را من به تنهایی کشت کردم

یه ته خوم یر می خاکه گوله چاگود

یک کوزه گر با خاک، مرا کوزه درست کرد

ببورد بازار سر خو تشک واگود

کوزه را در بازار فروخت و گره مالی خود را حل می کرد

شومو تشنا هیسین می آیه خورین

شماها ای آدما موقع تشنگی آب مرا می خورید

وضو گیرین شمی دستون شورین

با آب داخل کوزه وضو می گیرید و دست شما را می شویید

می خاکه دس زنین درسی بگیرین

هر موقعی دستی به خاک من زدید درس عبرت بگیرید

مبادا هم دیگره سخت بگیرین

مبادا نسبت به همدیگر سخت گیر باشد

  نظرات